BIOGRAPHY

ENGLISH

 

Great old-fashioned stuff? Or: great stuff with an old-fashioned quality? It’s both applicable to Pictures, Max Meser’s second album. The first indication refers to Meser’s inspiration, which is obviously sixties pop. The second focuses on the high quality. Everything is better compared to his 2016 debut Change: the songs, the band, the sound, the production. The latter part was in the able hands of Andy Crofts of The Moons, who also features as bassist in Paul Weller’s band.

Quickly done by the way: there was barely a year between the release of the previous album and the recording of the new record. ‘We already played songs from the new album during the tour of the previous one,’ says Meser. What we recall is that there suddenly was a keyboard on the stage. That had not happened before. Until then it was purely guitars and drums. A first listening to Pictures (out as of September 2017) immediately raises the question whether some songs may have been written on the piano. ‘That’s true for three tracks: Love, She and Broomstick Man,’ Meser confirms enthusiastically. The instrument felt like a new love.

Producer Andy Crofts was very much on the same wavelength as the band. He took a bit of the Godlike genius from ‘his boss’ and bestowed it on Meser and the band. ‘He gave us all creative freedom and came up with all kinds of useful suggestions, but never compelling,’ says Meser. Crofts’ presence radiates on the result, which sounds like a true sonic delight.

The very Beatlesque track Love is the first single. The release is not completely coincidental on June 1, the fiftieth anniversary of the most famous Beatles album, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. And then again, it is also the year in which Meser turns 25, so he becomes ‘half a Sgt. Pepper’. Well found! The single release takes place in the same week of the three shows that Meser does supporting ‘Mod God’ Paul Weller in Holland plus another one support slot for his peer Jake Bugg. The lyric video for Love with animations also reveals a Northern soul side of Meser. An animation of his is frenetically dancing to the music, doing all the right moves.

Everything is well thought out, including the lyrics, which need some explanation from the writer. ‘Love is my very abstract look at love,’ explains Meser. ‘Actually, I just do not understand love. It’s a lot of emotions and hormones.’ Some songs turn out to be twins. There are two Mr. Jimbo’s on the album. The first Mr. Jimbo, written with guitarist and bosom friend Isaac Wadsworth, is about yet another friend from their younger days, a certain Alex. ‘We were together with Isaac in a band when we were still living on the Costa Brava. Alex was the one who pushed me at the age of 14 to continue with playing guitar. I thought he deserved a tribute with a song. We always called him Jimbo, Jim Morrison’s nickname, whom he was very reminiscent of.’

Mr. Jimbo Reprise has been added to it later. ‘That’s about the Mr. Jimbo from now,’ he explains. ‘Alex is a rather strange one. If you go to a pub with him, you know at beforehand that you have a 50% chance of being thrown out. He also lived in Amsterdam for a while, but he’s back in Spain now. ‘Alex feels honoured with the songs dedicated to him. The whole band, including bassist Mano Hollestelle and drummer Gini Cameron, is proud of the album.

There is another set of twin songs on the album: Broomstick Man and Moth Situation. They are both about his neighbours. To start with the first: ‘I live in very small and noisy flat. When I’m rehearsing at home, my neighbour gets angry with me. From his garden, he hits my window with a broomstick. Meanwhile his wife calls at the front door, telling me that I shouldn’t listen to her husband. “It’s just an old geezer,” she says.’ As for the other song: ‘That’s the case when my neighbour comments on me when I get home shattered. Then he starts shouting that I should go back home to Spain. I prefer to take the advice of his mild-mannered wife, if you don’t mind…’ Each song on Pictures is accompanied by a matching photo. In this case, there is one of Isaac who is rolling a joint, in the light of a lighter. Viewing all those photos while listening to the album shows how much fun they experienced throughout the creative process. You can see and hear that.

MUSIC

NEDERLANDS

 

Goed ouderwets? Of: ouderwets goed? Het is feitelijk allebei van toepassing op Pictures, het tweede album van Max Meser. De eerste aanduiding wijst op Mesers inspiratie, die overduidelijk bij de sixties pop ligt. De tweede doelt op de hoge kwaliteit. Alles is beter in vergelijking met zijn debuut Change uit 2016: de liedjes, de band, de sound, de productie. Dat laatste onderdeel lag in handen van Andy Crofts van de Britse band The Moons, tevens bassist in de band van Paul Weller.

Snel gedaan by the way: tussen het uitkomen van de oude en het opnemen van de nieuwe plaat lag nog geen jaar. ‘We speelden al songs van de nieuwe plaat tijdens de tour van de vorige,’ zegt Meser. Wat we ons daarvan herinneren, is dat er ineens een keyboard op het podium stond. Dat was nog niet eerder gebeurd. Tot dat moment was het louter gitaren en drums. Een eerste beluistering van Pictures (uit in september 2017) werpt direct de vraag op, of sommige liedjes wellicht op de piano zijn geschreven. ‘Dat geldt inderdaad voor drie tracks: Love, She en Broomstick Man,’ bevestigt Meser enthousiast. Het instrument was als een nieuwe liefde.

Producer Andy Crofts zat enorm op dezelfde golflengte als de band. Hij heeft de van ‘zijn baas’ opgezogen brille meegenomen en op Meser en de band losgelaten. ‘Hij gaf ons alle creatieve vrijheid en kwam met allerlei nuttige suggesties, maar nooit dwingend,’ vertelt Meser. Crofts’ aanwezigheid straalt af op het eindresultaat, dat in de oren klinkt als een waar sonisch genoegen.

Het zeer Beatlesque Love is de eerste single. De release is niet geheel toevallig op 1 juni, de vijftigste verjaardag van het beroemdste Beatles-album, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. En dan zitten we ook nog eens in het jaar waarin Meser zelf 25 wordt, een ‘halve Sgt. Pepper’ dus. Goed gevonden! De single release valt precies in de week van de drie shows die Meser doet in het voorprogramma van ‘mod-god’ Paul Weller plus nog een van z’n Britse generatiegenoot Jake Bugg.

Over alles is goed nagedacht. Ook over de teksten, die enige uitleg behoeven van de schrijver. ‘Love is mijn heel abstracte kijk op de liefde,’ verklaart Meser. ‘Eigenlijk begrijp ik het gewoon niet. Het zijn emoties en hormonen.’ Sommige songs blijken tweelingen te zijn. Zo staan er twee Mr. Jimbo’s op de plaat. De eerste Mr. Jimbo, geschreven met gitarist en boezemvriend Isaac Wadsworth, slaat op nog een andere jeugdvriend, te weten ene Alex. ‘We zaten samen met Isaac in een band toen we nog aan de Costa Brava woonden. Alex was het die mij op z’n veertiende pushte om door te zetten met gitaarspelen. Ik vond dat hij een eerbetoon verdiende met een song. We noemden hem altijd Jimbo, de bijnaam van Jim Morrison, waar hij sprekend op leek.’

Mr. Jimbo Reprise heeft hij er later nog bijgeschreven. ‘Dat gaat over de Mr. Jimbo van nu,’ legt hij uit. ‘Alex is een heel maffe gast. Als je met hem naar een kroeg gaat, dan weet je vooraf dat je een kans van 50% loopt, dat je er uitgegooid wordt. Hij heeft ook in Amsterdam gewoond, maar is nu weer terug in Spanje.’ Alex voelt zich vereerd met de aan hem opgedragen songs. De hele band, inclusief bassist Mano Hollestelle en drumster Gini Cameron, is trouwens trots op het album.

Er is nóg een setje tweelingsongs op de plaat: Broomstick Man en Moth Situation. Ze gaan allebei over zijn buren. Om met de eerste te beginnen: ‘Ik woon heel klein en gehorig. Als ik thuis aan het repeteren ben, dan slaat mijn buurman boos vanuit zijn tuintje met de bezemsteel tegen mijn raam aan. Ondertussen belt zijn vrouw aan bij de voordeur met de mededeling dat ik niks van haar man moet aantrekken. “Het is maar een ouwe gast,” zegt ze dan.’ Wat het andere liedje betreft: ‘Dat slaat op het commentaar van mijn buurman op mij als ik lam thuiskom. Dan roept die dat ik terug moet gaan naar Spanje. Ik heb de raad van zijn wat redelijkere vrouw maar opgevolgd…’

Meser zegt heel veel lol te hebben gehad aan het schrijven van de liedjes. ‘See The Light gaat over Isaac en mijzelf. We konden ons geen zorgverzekering veroorloven. Maar Isaac had kiespijn. We hebben toen iemand gevonden die goedkoop en zonder verdoving werkte.’ Elk nummer op Pictures gaat vergezeld van een bijpassende foto. In dit geval is dat er een van Isaac die een joint rolt, bij het licht van een aansteker. Het bekijken van al die foto’s tijdens het beluisteren van de plaat laat zien hoeveel plezier ze aan het hele creatieve proces hebben beleefd. Dat zie en hoor je eraan af.

MUSIC